ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Humanities (except languages) not further defined


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520021100448 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN AND COMMUNITY RESOURCE DEVELOPMENT
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
HUMAN AND COMMUNITY RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021109301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน วิทยาเขตกำแพงแสน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
HUMAN AND COMMUNITY RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191100181 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์