ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Arts not elsewhere classified


จำนวน 10 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620044000128 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
DIGITAL INDUSTRY INTEGRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650056005547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN ART, DESIGN AND CREATIVE ECONOMY
ศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ART, DESIGN AND CREATIVE ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610081100143 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CULTURE - BASED DESIGN ARTS
ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100231 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650164001723 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND CURATORIAL STUDIES
ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา
CREATIVE ARTS AND CURATORIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611014001431 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL ART (INTERNATIONAL PROGRAM)
ดิจิทัลอาร์ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561511101877 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สหวิทยาการ
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611691100057 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN ISAN ARTS
ศิลปะอีสาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100074 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN LOCAL ARTS
ศิลปกรรมพื้นถิ่น
LOCAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641698005179 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOCAL ARTS
ศิลปกรรมพื้นถิ่น
LOCAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์