ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Music and performing arts


จำนวน 229 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520011107794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
ศิลปการละคร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100975 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350011100404 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410011100748 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540011104174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุริยางค์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100244 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN WESTERN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260011100022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN WESTERN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650018002891 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
DOCTOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN WESTERN MUSIC
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630018004575 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DRAMATIC ARTS
ศิลปการละคร
DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25330021100245 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI MUSIC
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25330021100256 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN WESTERN MUSIC
ดนตรีตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560021102682 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420021100886 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031104111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031104133 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560031104549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560031104551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650034001324 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DANCE
นาฏศิลป์
DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570041101796 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650048003131 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650046003241 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410051100192 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
การละคอน
DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480061100077 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550061100029 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061102408 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440061000015 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรี
CERTIFICATE IN MUSIC PERFORMANCE IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380061100785 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570061103385 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560061104317 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105494 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาฏกรรมไทย
THAI PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105538 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดนตรีสมัยนิยม
POPULAR MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071109159 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460081101326 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดนตรีเชิงพาณิชย์
COMMERCIAL MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440081100569 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดนตรีแจ๊ส
JASS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106009 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงดนตรี
PERFORMANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106156 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การละคร
DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081106246 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สังคีตศิลป์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081107531 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สังคีตวิจัยและพัฒนา
MUSIC SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570081101014 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดนตรีระดับวิชาชีพ
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580081700046 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ACOUSTIC DESIGN AND SONIC ARTS
การออกแบบและศิลปะเสียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081100111 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
สังคีตวิจัยและพัฒนา
MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091102091 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091100922 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุริยางคศาสตร์สากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510091108005 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510091108016 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาฏศิลป์
THAI DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490091110207 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560091103894 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630094000248 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE DANCE AND MANAGEMENT
นาฏศิลป์
DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570161102385 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490181103648 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106091 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
ดนตรีและการแสดง
MUSIC AND PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191103412 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูร 5 ปี)
การสอนนาฏสังคีต
MUSIC AND DANCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191100141 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580191100023 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620196001984 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN MUSIC AND PERFORMING ARTS
ดนตรีและการแสดง
MUSIC AND PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201100864 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201101151 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
THAI PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201101162 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดุริยางคศาสตร์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201101173 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640206003653 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF MUSIC PROGRAM
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650208001992 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660204002145 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211100109 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดุริยางคศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107108 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107244 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107986 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640214000052 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620216001211 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105025 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM IN WESTERN MUSIC (SONGKHLA CAMPUS)
ดุริยางคศาสตร์สากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105036 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM IN THAI MUSIC (SONGKHLA CAMPUS)
ดุริยางคศาสตร์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221105047 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS (SONGKHLA CAMPUS)
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650226001351 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์
MASTER OF MUSIC PROGRAM IN CREATIVE MUSIC
ดนตรีสร้างสรรค์
CREATIVE MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670224000484 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560271100305 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยพะเยา
ดุริยางคศาสตร์สากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560271100316 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300511100156 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550531102957 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531106011 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ดุริยศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550531105556 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490531110678 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ดุริยศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570541100475 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000794 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
สื่อสารการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550561101105 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660564002685 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและธุรกิจการแสดง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
ศิลปะและธุรกิจการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620576001863 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN MUSICOLOGY (CHINESE PROGRAM)
ดนตรีวิทยา
MUSICOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620578002001 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN MUSICOLOGY ( CHINESE PROGRAM)
ดนตรีวิทยา
MUSICOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520681101746 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480681101077 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต
สื่อสารการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520681103309 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ดุริยางคศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590681100372 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470741100893 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การสื่อสารการแสดง
PERFORMANCE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480741102097 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การแสดงดนตรี
MUSIC PERFORMANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621018001886 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARTS PERFORMANCE COMMUNICATION INTERNATIONAL PROGRAM
การสื่อสารด้านศิลปะการแสดง
ARTS PERFORMANCE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621016002187 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ARTS PERFORMANCE COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสื่อสารด้านศิลปะการแสดง
ARTS PERFORMANCE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031104924 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิลปะการแสดงประยุกต์
APPLIED PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541131102211 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สหวิทยาการดนตรี
MUSIC INTERDISCIPLINARY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131101965 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131102246 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561271100227 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นาฏศิลป์และการแสดง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571271102658 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531301100857 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดนตรีสมัยนิยม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611331100027 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การดนตรีและศิลปะการแสดง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MUSIC AND PERFORMING ARTS CREATIVE INDUSTRY
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การดนตรีและศิลปะการแสดง
MUSIC AND PERFORMING ARTS CREATIVE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651336002153 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงสร้างสรรค์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE PERFORMING ARTS
ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์
CREATIVE PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591341100746 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ศิลปะการแสดง – นาฏศิลป์ไทย
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391105409 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดนตรี
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431101194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441101003 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดุริยางค์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441101014 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดุริยางค์สากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101094 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441102626 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI DRAMATIC ARTS
นาฏศิลป์
DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441103941 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาฏศิลป์และการละคร
DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441110599 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดนตรีสากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561461102851 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาฏศิลป์และการแสดง
DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671464001145 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DANCE AND DRAMA
นาฏศิลป์และการละคร
DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471109132 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631471100029 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491107482 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491103032 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นาฏศิลป์และการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101156 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นาฏศิลป์ไทย
THAI CLASSICAL DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101189 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104995 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดนตรีตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501105006 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105288 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
CLASSICAL DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104039 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451511101458 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
CLASSICAL DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571511102194 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดนตรีสากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501511110678 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551511106613 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101859 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดนตรีสากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531521103214 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดนตรีสากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521531105295 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศิลปศาสตร์
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531102162 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดนตรีสากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100182 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ดนตรีและการแสดง
MUSIC AND PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106511 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS MANAGEMENT
ศิลปะการจัดการแสดง
PERFORMING ARTS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561103626 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีดนตรี
MUSIC TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481561108962 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นาฏศิลป์และการละคร
CLASSICAL DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431561101687 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451591101007 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดนตรีสากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521591104256 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดุริยางคศิลป์ไทย
THAI MUSIC AND DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106875 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100871 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431621100569 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601621100738 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นาฏศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641101103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดนตรีสากล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641101114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดนตรีไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641101553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นาฏยรังสรรค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641105164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661646000033 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511661101417 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102157 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102168 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621661100024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปะการแสดง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681102497 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศิลปะการดนตรี
ARTS OF MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101294 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศิลปการละคร
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101597 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691102701 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีดนตรี
MUSIC TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691102712 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691108586 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นาฏศิลป์ไทย
THAI DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521701102381 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดนตรีสากล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701102708 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631701100099 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107968 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711108025 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นาฏศิลป์และการละคร
CLASSICAL DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109466 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531731101193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ดนตรีสากล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741102077 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดนตรีตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741102088 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741103486 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาฏยศิลป์
DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741103644 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาฏยศิลป์
DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741110357 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดนตรีตะวันตก
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751106065 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471751102559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีดนตรี
MUSIC TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481761105285 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591761101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651764000369 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
BACHELOR OF MUSIC PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431771100656 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดนตรีไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101283 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาฏศิลป์และการแสดง
DANCE AND DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771102688 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดนตรีสากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481791107483 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621791100628 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN DANCE EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
DATA SCIENCE AND APPLICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101451 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL MEDIA
การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
FILM AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101484 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN CONTEMPORARY PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
CONTEMPORARY PERFORMING ARTS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501801103853 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ - วิดิทัศน์
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM - VIDEO
การภาพยนตร์ - วิดิทัศน์
FILM - VIDEO
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641806005844 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL MEDIA
การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
FILM AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551811100474 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561811101184 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561811101228 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
สื่อสารการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561811102916 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม
การสื่อสารการแสดง
PERFORMANCE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561911100814 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561911100825 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561911100836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106261 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดนตรีสากล
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611911100104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PERFORMING ARTS EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651936002611 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ)
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651938003063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106615 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏศิลป์ไทย
THAI DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106626 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คีตศิลปไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106637 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
FOLK MUSIC AND PERFORMANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106648 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศิลปไทย
THAI ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106659 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฎศิลป์ไทยศึกษา
THAI DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106661 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์สากลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฎศิลป์สากลศึกษา
DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106672 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
MUSIC AND DANCE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106683 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
MUSIC AND DANCE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191106705 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดุริยางคศิลป์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482191107241 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดนตรีไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532191104794 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นาฏยศิลป์ไทย
THAI DRAMA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622191600247 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602194000992 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN THAI MUSIC
ดุริยางคศิลป์ไทย
THAI MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622191600242 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PERFORMING ARTS
นาฏศิลป์
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542301102143 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นาฏศิลป์
DANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542301102198 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562621102229 สถาบันกันตนา
kantana institute
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา
การจัดการสื่อบันเทิง
ENTERTAINMENT MEDIA MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562651101863 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
princess galyani vadhana institute of music
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ดนตรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622656000356 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
princess galyani vadhana institute of music
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
MASTER OF MUSIC PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศาสตร์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์