ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Handicrafts


จำนวน 24 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25500081105652 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องเคลือบดินเผา
CERAMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500091109354 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อัญมณีและเครื่องประดับ
GEMS AND JEWELRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520151106282 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ROYAL GOLDSMITH
ช่างทองหลวง
ROYAL GOLDSMITH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102363 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์
เซรามิกส์
CERAMIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102591 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีเซรามิก
CERAMIC TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571481102213 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431531101021 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีเซรามิกส์
CERAMIC TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571103137 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
VISUAL ART INNOVATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481651100502 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศิลปะประดิษฐ์
HANDICRAFTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911101707 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหัตถกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หัตถกรรม
CRAFTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องหนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องหนัง
LEATHERWORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106248 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องปั้นดินเผา
CERAMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศิลปะภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651944000235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE JEWELRY
อัญมณีรังสรรค์
CREATIVE JEWELRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531951102233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ART AND CRAFTS DESIGN
ออกแบบศิลปหัตถกรรม
ART AND CRAFTS DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531951101849 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CERAMICS
เซรามิกส์
CERAMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN DELICATE HANDICRAFTS
หัตถศิลป์
DELICATE HANDICRAFTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103189 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN TECHNOLOGY CERAMICS
เซรามิกส์
CERAMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542191102602 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เครื่องเคลือบดินเผา
CERAMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632673001774 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN THAI INSTRUMENT CRAFTSMAN COURSE
การสร้างเครื่องดนตรีไทย
THAI INSTRUMENT CRAFTSMAN COURSE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622671001679 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN THAI INSTRUMENT CRAFTSMAN COURSE
การสร้างเครื่องดนตรีไทย
THAI INSTRUMENT CRAFTSMAN COURSE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562871103678 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง) (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ROYAL GOLDSMITH (CONTINUING PROGRAM)
ช่างทองหลวง
ROYAL GOLDSMITH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์