ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Fine arts


จำนวน 114 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25550011106324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ART EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY
ศิลปคึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500011110312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390011100083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS
นฤมิตศิลป์
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280011100024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS
นฤมิตศิลป์
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270011100181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FINE ARTS CHULALONGKORN UNIVERSITY
ศิลปกรรมศาสตร์
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590011100895 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN VISUAL ART-IMAGING ART CHULALONGKORN UNIVERSITY
ทัศนศิลป์
VISUAL ART-IMAGING ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640018005004 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE ARTS
นฤมิตศิลป์
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031104122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109124 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CULTURE, FINE ARTS AND DESIGN RESEARCH
วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
CULTURE, FINE ARTS AND DESIGN RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580031101357 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109157 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CULTURE, FINE ARTS AND DESIGN RESEARCH
วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
CULTURE, FINE ARTS AND DESIGN RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660034000379 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN ARTS AND CULTURAL INNOVATION
นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
ARTS AND CULTURAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260041100058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260041100069 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประติมากรรม
SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260041100082 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะไทย
THAI ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530041102422 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
MEDIA ARTS AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540041101736 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สหศาสตร์ศิลป์
MECHANICAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041110562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041109103 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ART AND CULTURAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081105998 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ART HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081105617 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081105663 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประยุกตศิลปศึกษา
APPLIED ART STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490081107427 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทฤษฎีศิลป์
ART THEORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520081106363 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280081100189 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ART HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560081101902 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460081101629 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ART HISTORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580081700044 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
อนุรักษ์ศิลปกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590086000379 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN DESIGN INNOVATION AND HOTEL AND REAL ESTATE MANAGEMENT (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM)
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
DESIGN INNOVATION AND HOTEL AND REAL ESTATE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091102078 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091104566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490091110196 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
ARTS AND CULTURE RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091600216 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101102003 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510141102184 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีเดียอาร์ต
MEDIA ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105571 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105582 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประติมากรรม
SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161106721 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191100516 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510191100784 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106089 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107233 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107355 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นฤมิตศิลป์
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107795 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211107162 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS RESEARCH AND CREATION
การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
FINE AND APPLIED ARTS RESEARCH AND CREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530211103433 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS RESEARCH AND CREATION
การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
FINE AND APPLIED ARTS RESEARCH AND CREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510221105851 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN VISUAL ART (SONGKHLA CAMPUS)
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580221101538 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ARTS EDUCATION (SONGKHLA CAMPUS)
ศิลปคึกษา
ARTS EDUCATION : VISUAL ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380511100256 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN ART AND DESIGN
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620578001731 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTISTICS (CHINESE PROGRAM)
ศิลปะ
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620576001751 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTISTICS (CHINESE PROGRAM)
ศิลปะ
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630578003982 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM (CHINESE PROGRAM)
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630576003991 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM (CHINESE PROGRAM)
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510681102588 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
คอมพิวเตอร์อาร์ต
COMPUTER ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510681109711 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA
ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651016002001 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN FINE ARTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิจิตรศิลป์
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511321102387 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
ศิลปการจัดการ
ART OF MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561321103856 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์
ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
SCIENCE OF CREATIVE INTELLIGENCE FOR MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411102554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102604 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441108125 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107529 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศิลปกรรม
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431471101676 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105319 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105849 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511106098 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531102195 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501531107633 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431541100458 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521551106039 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS
ทัศนศิลป์
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651554004809 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FINE AND APPLIED ARTS
ศิลปกรรมศาสตร์
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561103828 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิจิตรศิลป์
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511561108684 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25311591100157 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศิลปกรรม
ART THEORY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421601101051 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101265 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621110175 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641101125 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทัศนศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501661101675 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621668000011 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
VISUAL ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511671103095 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101586 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691107278 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105593 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711108003 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109409 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731104383 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731106995 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741110346 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104219 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101272 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศิลปกรรม
FINE AND APPLIED ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106351 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประติมากรรม
SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศิลปะไทย
THAI ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601911100256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
VISUAL ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521951104144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PAINTING
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN SCULPTURE
ประติมากรรม
SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102184 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN THAI SCULPTURE
ประติมากรรมไทย
THAI SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN THAI PAINTING
จิตรกรรมไทย
THAI PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521951103784 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PAINTING
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501961103478 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทัศนศิลป์
VISUAL ART-IMAGING ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101539 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991105685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994005043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542191102578 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จิตรกรรม
PAINTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542191102589 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประติมากรรม
SCULPTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592191100065 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25522191109607 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ทัศนศิลป์
VISUAL ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25672194002226 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN FINE ARTS
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532621101473 สถาบันกันตนา
kantana institute
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันกันตนา
ศิลปกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์