ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Fashion, interior and industrial design


จำนวน 224 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25420011100378 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN IMAGING AND PRINTING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
IMAGING AND PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650016006331 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
MASTER OF INDUSTRIAL DESIGN PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360031100431 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650046006108 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN ART AND DESIGN
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450041101049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570041100637 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041104192 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
MEDIA ARTS AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660044001146 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100112 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
TEXTILE, COSTUME, GARMENT AND FASHION DESIGNS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480051100414 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CRAFT AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450051100455 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051104589 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมภายใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101461 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
CREATIVE DIGITAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102449 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
CREATIVE DIGITAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100397 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530081100255 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบเครื่องประดับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400081101072 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบเครื่องประดับ
JEWELRY DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470081102115 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081105606 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
DIGITAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081105674 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERIOR DESIGN
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106631 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520081106352 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410081100544 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปะการออกแบบ
DESIGN ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081109321 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปะการออกแบบ
DESIGN ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600081100635 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650086004729 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN DESIGN
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650086004731 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN DESIGN ARTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศิลปะการออกแบบ
DESIGN ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091100313 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091102089 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ออกแบบทัศนศิลป์
VISUAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091105139 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การออกแบบสื่อ
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580091103389 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออบแบบเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100235 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100299 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101106056 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร้าสรรค์สื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
MEDIA DESIGN AND PRODUCTION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510141104232 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420141100698 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520141104841 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ออกแบบนิเทศศิลป์
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470141104046 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
INTEGRATED PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650144002417 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MULTIPLE INTELLIGENCE FOR DESIGN INTEGRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา
MULTIPLE INTELLIGENCE FOR DESIGN INTEGRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640144005105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DESIGN INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมการออกแบบ
DESIGN INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520151101084 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540151100142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520151106012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบเซรามิก
CERAMICS DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520151106023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520161101129 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การออกแบบสนเทศสามมิติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520161105528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520161105539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480161105355 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิเทศศิลป์
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430161101311 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161106719 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161107362 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480161106683 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580161101249 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620168002365 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL DESIGN
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670164000184 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF DESIGN PROGRAM IN DESIGN INTELLIGENCE FOR CREATIVE ECONOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปัญญาออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
DESIGN INTELLIGENCE FOR CREATIVE ECONOMY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470181100698 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500181110941 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650184003727 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL ART AND DESIGN
ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ
DIGITAL ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191101279 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106102 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
นิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106113 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
GRATHIC AND MULTIMEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191106157 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
การออกแบบเครื่องประดับ
JEWELRY DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108173 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
นิเทศศิลป์และการออกแบบ
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201101372 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบทัศนศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201101383 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปะและการออกแบบ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470201100656 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
PRODUCT AND PACKAGE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201108998 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107434 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600214000518 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560221102526 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN DESIGN (SONGKHLA CAMPUS)
ศิลปะการออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500231105309 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600234000858 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERIOR DESIGN
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109917 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคนิคสถาปัตยกรรม
VOCATIONAL-TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104247 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580271101681 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480271110645 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
PRODUCT AND PACKAGE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550511100683 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470511101292 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FASHION DESIGN
การออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320511100248 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550511104259 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511108821 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610511100015 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CULINARY ARTS AND DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร
CULINARY ARTS AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100314 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบกราฟิก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541100755 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600541100524 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000175 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF DESIGN PROGRAM IN DESIGN INNOVATION
นวัตกรรมการออกแบบ
DESIGN INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440681100241 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แฟชั่นดีไซน์
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300681100122 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300681100133 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460681101119 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560681104395 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสื่อสังคม
SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630684005104 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN DESIGN
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540741100373 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540741100384 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN INTERIOR DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400741100658 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640744000073 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DESIGN AND DIGITAL INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
DESIGN AND DIGITAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671014002236 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ART AND DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671014002258 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031104835 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
INTERACTIVE DESIGN AND GAME DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531031102872 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบตกแต่งภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481031104935 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบแฟชั่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571031102909 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601031100214 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MAJOR IN CREATIVE DIGITAL DESIGN
การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
MAJOR IN CREATIVE DIGITAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641036002002 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE DESIGN
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551131102335 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์
VISUAL ART DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241102835 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรสองภาษา วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การออกแบบสื่อ
CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241102846 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE MEDIA DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์
CREATIVE MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581301103362 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
APPLIED ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601391100034 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ARCHITECTURE AND DESIGN
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ARCHITECTURE AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621391100026 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL CONTENT DESIGN
การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
DIGITAL CONTENT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541401102547 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411100852 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411106511 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581421101429 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN INNOVATION
ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
ARTS AND DESIGN INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431108135 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431101882 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651436005978 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN ART AND DESIGN
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441100587 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCTION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101083 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
APPLIED ART DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441103928 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441107337 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491441109803 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441110566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปะการออกแบบ
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108826 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108343 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ออกแบบทัศนศิลป์
VISUAL ART DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471101714 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471101725 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
DIGITAL ART DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481105332 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481106814 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105884 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481491110516 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104927 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481501104904 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521521105924 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521101299 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541521105318 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551531101834 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431531101245 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501541100748 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106487 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE MEDIA DESIGN
นวัตกรรมการออกแบบ
INNOVATIVE MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641551100022 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CREATIVE PRODUCT INNOVATION
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
CREATIVE PRODUCT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100524 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601104696 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581601100676 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611100893 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ART AND DESIGN
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571631100083 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศิลปะและการออกแบบ
ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561641100173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481651108343 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
PRINT MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531661101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531661101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101933 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531661101746 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกแบบตกแต่งภายใน
INTERIOR AND EXHIBITION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531661101768 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103466 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103501 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบกราฟิก
GRATHIC AND MULTIMEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471661103369 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641664004777 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651666006097 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบน
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS AND DESIGN
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
VISUAL ARTS AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671674000316 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DESIGN INNOVATION
นวัตกรรมการออกแบบ
DESIGN INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671674001003 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DESIGN INNOVATION
นวัตกรรมการออกแบบ
DESIGN INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101384 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541701103125 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711107102 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521721107478 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441731100596 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741103047 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741102033 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761106144 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481761106624 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
COMPUTER ART AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771107109 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791108226 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศิลปะและการออกแบบ
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571791103883 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101193 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERIOR DESIGN
การออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561801100373 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE PRODUCT DESIGN
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
INNOVATIVE PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491801103389 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN FASHION DESIGN
ออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661804003447 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์
BACHELOR OF DESIGN PROGRAM IN CREATIVE DESIGN
การออกแบบสร้างสรรค์
CREATIVE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911101674 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
FASHION DESIGN AND TEXTILE ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501911106566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106338 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106362 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106384 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531911103285 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531911105017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581911103292 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นวัตกรรมการออกแบบ
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511921101765 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
THAI FOLK WISDOM PRODUCT DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551921102456 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าเเละแพทเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
GARMENT TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การออกแบบแฟชั่น
FASHION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
TEXTILE DESIGN AND FASHION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641924005226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI WISDOM PRODUCT INNOVATION DESIGN
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
THAI WISDOM PRODUCT INNOVATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491931102405 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441931100273 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491931110213 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411941100315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
PACKAGING DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481941102754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501941102857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
FASHION CLOTHING AND TEXTILE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501941102925 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
FASHION MERCHANDISING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621941003873 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบ
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN DESIGN
การออกแบบ
DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651954005827 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCT DESIGN AND INNOVATION
ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
PRODUCT DESIGN AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102158 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN METALWORK AND JEWELRY
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
METALWORK AND JEWELRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102147 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERIOR DESIGN
ออกแบบภายใน
INTERIOR DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
ออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421951100508 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PRINTMAKING
ศิลปะภาพพิมพ์
PRINTMAKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102241 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102252 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์
BACHELOR OF INDUSTRIAL PROGRAM IN TOOL AND DIE DESIGN ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์
TOOL AND DIE DESIGN ENGINEERING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541951101345 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531951101851 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN PRODUCT DESIGN
ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961106176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบสิ่งทอ
TEXTILE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103156 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103167 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สิ่งทอและการออกแบบ
TEXTILE PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571961105219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE DESIGN
การออกแบบสร้างสรรค์
CREATIVE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641964000394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN PACKAGING DESIGN
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
PACKAGING DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651964004491 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FASHION TEXTILE AND JEWELRY DESIGN
ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ
FASHION TEXTILE AND JEWELRY DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511971101952 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
FASHION AND TEXTILE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581991102768 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION DESIGN TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีออกแบบการผลิต
PRODUCTION DESIGN TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621993001226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบการผลิต
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN PRODUCTION
ออกแบบการผลิต
PRODUCTION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561991103963 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501991109041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991104752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482191107239 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ออกแบบตกแต่งภายใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552251103116 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
CREATIVE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582861102331 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
การออกแบบผลิตภัณฑ์
PRODUCT DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์