ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Audio-visual techniques and media production


จำนวน 311 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25500011110716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ
เทคโนโลยีทางภาพ
IMAGING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107377 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011100907 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางภาพ
IMAGING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470011100587 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION MANAGEMENT
การจัดการการสื่อสาร
COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011100053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การออกแบบนิเทศศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031100539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380031100073 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชนิทัศน์
MEDICAL ILLUSTRATION AND AUDIO - VISUAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540031103467 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL ILLUSTRATION
เวชนิทัศน์
MEDICAL ILLUSTRATION AND AUDIO - VISUAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450041100184 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะการถ่ายภาพ
PHOTOGRAPHIC ART
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260041100071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041103204 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แอนนิเมชัน
ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630046000392 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยี
TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620044000106 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล
ภาพยนตร์และดิจิตอล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051109438 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108662 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
การบริหารสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490051108673 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT
การจัดการการสื่อสารองค์กร
CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420051100867 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารวิทยา
สื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102427 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE DIGITAL DESIGN (MULTIDISCIPLINARY) (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
INNOVATIVE DIGITAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051102438 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520061100735 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
BECHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบนิเทศศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490061102644 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การผลิตสื่อโทรทัศน์
TELEVISION PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490061102655 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การผลิตแอนิเมชั่น
ANIMATION PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490061102745 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การผลิตภาพยนตร์
FILM PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071102671 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103187 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480071104501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสื่อสารพัฒนาการ
DEVELOPMENT COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071107978 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071107989 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วารสารศาสตร์สื่อประสม
MULTIMEDIA JOURNALISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071107991 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสื่อสารบูรณาการ
INTEGRATED COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650074002241 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL FILM AND CREATIVE MEDIA
ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
DIGITAL FILM AND CREATIVE MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660074002861 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MEDIA AND GLOBAL INNOVATIVE COMMUNICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
สื่อและนวัตกรรมการสื่อสารระดับโลก
MEDIA AND GLOBAL INNOVATIVE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081105641 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107519 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทัศนศิลป์ - ศิลปะสมัยใหม่
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500091108443 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพยนตร์และดิจิตอล
CINEMA AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101103057 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การโฆษณา
ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560101100442 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101102014 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดิจิทัลอาร์ตส์
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106093 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111100977 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107481 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131101058 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION
การสื่อสารดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131103045 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นิเทศศาสตร์บูรณาการ
INTEGRATED COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510141102195 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีมีเดีย
MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510141104568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610141100026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640144003856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL DESIGN (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM) (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบดิจิทัล
DIGITAL DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161106179 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิเทศศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105593 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาพพิมพ์
PRINTMAKING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480161105366 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การถ่ายภาพ
PHOTOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480161105377 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาพยนตร์และดิจิตอล
FILM AND ANIMATION PRODUCION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620166002982 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์
MASTER OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL MEDIA DESIGN AND MOTION PICTURES
การออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์
DIGITAL MEDIA DESIGN AND MOTION PICTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670164000285 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์
CREATIVE ARTS AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670164000285 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์
CREATIVE ARTS AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600174000312 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500181100736 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500181110489 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400191101096 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530191104162 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620191100185 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MEDIA PRODUCTION AND CREATIVE CULTURE MANAGEMENT
การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
MEDIA PRODUCTION AND CREATIVE CULTURE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201100681 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
การออกแบบสื่อนวัตกรรม
INNOVATIVE MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107388 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
LANGUAGE FOR PRINTED MEDIA CREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107657 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สื่อนฤมิต
CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630218004162 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CREATIVE MEDIA
สื่อนฤมิต
CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650214005104 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CONTENT CREATION AND DIGITAL MEDIA INNOVATION
การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
CONTENT CREATION AND DIGITAL MEDIA INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570221101381 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS (SONGKHLA CAMPUS)
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231104307 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500231105298 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480241101743 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261101503 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660264002489 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271103549 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
NEW MEDIA COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570271100306 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511102115 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM
ภาพยนตร์
FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470511101268 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL MEDIA AND DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
สื่อดิจิทัลและการออกแบบ
DIGITAL MEDIA AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470511101281 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MULTIMEDIA AND ENTERTAINMENT ENGINEERING
วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
MULTIMEDIA AND ENTERTAINMENT ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320511100237 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION DESIGN
การออกแบบนิเทศศิลป์
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430511100746 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440511100938 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600511100104 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL MEDIA
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600511100115 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GAMES AND INTERACTIVE MEDIA
เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
GAMES AND INTERACTIVE MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610511100026 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE MEDIA PRODUCTION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การผลิตสื่อนวัตกรรม
INNOVATIVE MEDIA PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630514000785 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN CREATIVE CONTENT PRODUCTION AND DIGITAL EXPERIENCE
การผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล
CREATIVE CONTENT PRODUCTION AND DIGITAL EXPERIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630511100053 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION STRATEGY AND IDEATION
กลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่
COMMUNICATION STRATEGY AND IDEATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660514002263 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE COMMUNICATION DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบนิเทศศิลป์เชิงสร้างสรรค์
CREATIVE COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100819 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
COMPUTER ANIMATION AND VISUAL EFFECTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100821 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชวลเอฟเฟค
วิชวลเอฟเฟกต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510541102335 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เกมและแอนิเมชัน
GAME AND ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510541102357 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN INTERACTIVE AND GAME
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
INTERACTIVE AND GAME
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541100744 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิจิทัลอาร์ตส์
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541101579 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มัลติมีเดียแอนิเมชัน
MULTIMEDIA ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520541103809 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
NEW MEDIA COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541103447 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541100654 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การออกแบบสื่อสารออนไลน์
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541102994 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิจิทัลอาร์ตส์
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541103892 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580541100015 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN FILM AND DIGITAL
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500541110873 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ออกแบบสื่อสาร
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470541103501 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การโฆษณา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000783 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF COMMUNICATION PROGRAM IN COMMUNICATION DESIGN
การออกแบบสื่อสารออนไลน์
COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540561100327 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การออกแบบเว็บและเนื้อหา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490561107522 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นิเทศศาสตร์การตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101409 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103744 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นวัตกรรมสื่อสารมวลชน
INNOVATIVE MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101455 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470561101466 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การโฆษณา
ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630564001444 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL ARTS
ดิจิทัลอาร์ต
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590568000061 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
DOCTOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN MARKETING COMMUNICATION
นิเทศศาสตร์การตลาด
MARKETING COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610564001543 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450571101994 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก
การบริหารการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480571108591 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620571100051 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630574003302 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาจีน)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ART DESIGN AND DIGITAL MEDIA (CHINESE PROGRAM)
ศิลปะการออกแบบ และสื่อดิจิทัล
ART DESIGN AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500591100155 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510601103344 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510601103355 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450611101594 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
BUSINESS COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540681100343 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชวลเอฟเฟค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470681101043 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER GAME AND ESPORT
คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
COMPUTER GAME AND ESPORT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500681101428 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
มัลติมีเดีย
MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310681100112 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN ARTS PROGRAM IN MULTI-PLATFORM RADIO AND TELEVISION
วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
ARTS PROGRAM IN MULTI-PLATFORM RADIO AND TELEVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360681100242 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL FILM
การภาพยนตร์ดิจิทัล
DIGITAL FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300681100144 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420681100452 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681106063 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580681100944 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยุและโทรทัศน์
FILM AND TELEVISION STUDIES (HUMANITIES)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590681100361 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาพยนตร์
FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640684000043 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL CONTENT CREATION
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
DIGITAL CONTENT CREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510731103135 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741100429 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE COMMUNICATION DESIGN (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์
CREATIVE COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470741100871 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
NEW MEDIA COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741100958 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์
COMPUTER ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650744001637 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์จินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN IMAGINEER MEDIA ENTREPRENEURSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
นิเทศศาสตร์จินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ
IMAGINEER MEDIA ENTREPRENEURSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610901100075 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี
เทคโนโลยีมีเดีย
MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25411001100445 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501031104757 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาพยนตร์และดิจิตอล
FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25321031100347 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การโฆษณา
ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25321031100358 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RADIO AND TELEVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491031110077 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25311031100267 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581031100987 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581031101415 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RADIO AND TELEVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25321031100448 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยุ - โทรทัศน์
RADIO AND TELEVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661034000213 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERACTIVE DIGITAL ARTS
อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
INTERACTIVE DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641034005486 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN CREATIVE DESIGN
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461071102136 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491081109173 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียน
มัลติมีเดีย
MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561111100275 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551121102064 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401121100943 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401121100954 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541131102209 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581131100303 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE MEDIA DESIGN AND MEDIA PRODUCTION
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
INNOVATIVE MEDIA DESIGN AND MEDIA PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631136000044 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581141100214 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591161100408 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
MULTIMEDIA AND ANIMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25381191100443 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยทองสุข
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571221104249 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561241102057 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511241107608 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การสื่อสาร
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271102019 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501271102032 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461281101825 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301101147 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103307 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491301102675 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661304002158 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดียดีไซน์
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL MEDIA DESIGN
ดิจิทัลมีเดียดีไซน์
DIGITAL MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541311100804 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25371311100131 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521331101906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL MEDIA AND BROADCASTING
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
DIGITAL MEDIA AND BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100809 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
การออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661336001939 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL MEDIA AND BROADCASTING
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
DIGITAL MEDIA AND BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105127 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391108493 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641394005532 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN NEW MEDIA AND MULTIMEDIA
สื่อใหม่และมัลติมีเดีย
NEW MEDIA AND MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651403001426 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN DIGITAL GRAPHICS
ดิจิทัลกราฟิก
DIGITAL GRAPHICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411101796 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431102021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กราฟิกดีไซน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103191 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431108157 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431104566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431100172 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดิจิทัลอาร์ตส์
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431100521 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441101116 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521451102045 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108873 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108332 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551461103873 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การออกแบบสื่อดิจิทัล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471104414 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471109108 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481104088 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521491106235 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551491106341 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651498002219 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
DOCTOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION INNOVATION
นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651496002263 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN DIGITAL COMMUNICATION INNOVATION
นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล
DIGITAL COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104872 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511110014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101635 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521100772 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631526000069 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION INNOVATION
นวัตกรรมการสื่อสาร
COMMUNICATION INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531101767 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102945 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551108063 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561103829 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531561104456 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND ANIMATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541571101624 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481571102977 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581571101674 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631584005284 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE COMMUNICATIONS AND INFORMATION MANAGEMENT
นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
INNOVATIVE COMMUNICATIONS AND INFORMATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431591100511 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103253 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601102198 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591601102051 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581601100021 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
MASTER OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION MANAGEMENT
การจัดการการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611101026 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101243 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
BACHELOR OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL ARTS
ดิจิทัลอาร์ต
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651624003492 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MUSIC
ดุริยางคศิลป์
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102855 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521641103295 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481651100491 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651100501 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491651106961 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EVENT AND EXHIBITION DESIGN
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
EVENT AND EXHIBITION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621651100024 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661100623 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยุกระจายเสียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661100634 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661101095 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง
FILM AND PERFORMING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103229 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
NEW MEDIA COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103231 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
ANIMATION AND MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103354 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีการพิมพ์
PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100725 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การผลิตภาพยนตร์
FILM PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661107404 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661109042 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661108168 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพร่ภาพและเสียงผ่านสื่อใหม่
NEW MEDIA BROADCASTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561661103876 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531661105335 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพพิมพ์
PRINTING TECHNIQUE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611661100105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611661100117 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661664001012 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM IN DIGITAL DESIGN AND INNOVATION
การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL DESIGN AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521671102332 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671100794 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อารต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681100917 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101406 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701103624 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107856 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107845 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
MULTIMEDIA AND ANIMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541721104308 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109589 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551731102613 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103443 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741103071 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103454 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541741105302 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาพยนตร์และดิจิตอล
FILM AND ANIMATION PRODUCION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651744002538 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION OF MUSIC PRODUCTION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี
TECHNOLOGY AND INNOVATION OF MUSIC PRODUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641748004523 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION COMMUNICATION MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร
INNOVATION COMMUNICATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561751100761 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511791101513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541801101473 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101204 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL COMMUNICATION DESIGN
การออกแบบนิเทศศิลป์
VISUAL COMMUNICATION DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491811101096 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีการพิมพ์
PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541811100956 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์
RADIO-TELEVISION-FILM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501811100996 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811103068 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ประชาสัมพันธ์
PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811103079 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811103665 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
การโฆษณา
ADVERTISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811106962 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
นิเทศศาสตร์
COMMUNICATION ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581811102582 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม
แอนนิเมชัน
ANIMATION AND MULTIMEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911106681 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911106692 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911106703 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีการพิมพ์
PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911106714 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571911101052 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911108075 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571911105113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีมีเดีย
MEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621918000593 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COLOR TECHNOLOGY AND DESIGN
เทคโนโลยีสีและการออกแบบ
COLOR TECHNOLOGY AND DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511921101754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104214 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีการพิมพ์
PRINTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651924004935 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY AND PACKAGING DESIGN
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์
DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY AND PACKAGING DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651924004946 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL MEDIA AND MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
DIGITAL MEDIA AND MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511931103149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511931103151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651936002598 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ)
MASTER OF FINE ARTS AND APPLIED ARTS PROGRAM IN FINE ARTS
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651938002602 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FINE ARTS
ศิลปกรรม
FINE ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521941102534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431941100835 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
JEWELRY MODELING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441941100353 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661944001586 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรต่อเนื่อง) (ศูนย์เทเวศร์)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581951101406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL MEDIA DESIGN
การออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501951102195 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (วิทยาลัยเพาะช่าง)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ART OF PHOTOGRAPHY
ศิลปะการถ่ายภาพ
ART OF PHOTOGRAPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511961101848 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบสื่อสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีการพิมพ์
PRINTING AND PACKAGING DISING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641964004984 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL PRINT MEDIA
สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
DIGITAL PRINT MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601994000584 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501991109028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25372141100289 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
โสตทัศนศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25512141110826 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
โสตทัศนศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542191102591 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาพพิมพ์
GRAPHIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652194001594 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN COMPUTER GRAPHIC AND CREATIVE MEDIA DESIGN
คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์
COMPUTER GRAPHIC AND CREATIVE MEDIA DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492251107597 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25512261103451 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN CONTENTS : ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
คอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
CONTENTS : ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532281101431 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542501101381 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622501100031 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652674000372 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN DIGITAL DESIGN AND TECHNOLOGY
การออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
DIGITAL DESIGN AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632804004468 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL GRAPHICS (CONTINUING PROGRAM)
ดิจิทัลกราฟิก
DIGITAL GRAPHICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622814000543 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN COMPUTER GRAPHIC (CONTINUING PROGRAM)
คอมพิวเตอร์กราฟิก
COMPUTER GRAPHIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572831105148 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ดิจิทัลอาร์ตส์
DIGITAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์