ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Arts not further defined


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25640016005013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการภัณฑารักษ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CURATORIAL PRACTICE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ปฏิบัติการภัณฑารักษ์
CURATORIAL PRACTICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191102231 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102877 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์