ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25602251100040 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์