ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Education not elsewhere classified


จำนวน 34 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620026001581 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM EDUCATIONAL INNOVATION
นวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630041100096 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL EDUCATION
อุตสาหกรรมศึกษา
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650056002252 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING INNOVATION (DISTANCE EDUCATION PROGRAM)
นวัตกรรมการเรียนรู้
LEARNING INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590091101800 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการการอุดมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590091101817 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการการอุดมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620161600074 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING AND INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630168004019 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION FOR HUMANKIND ADVANCEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION FOR HUMANKIND ADVANCEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630181100035 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590561100087 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
MASTER OF EDUCTION PROGRAM IN EDUCATION MANAGEMENT
การจัดการการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650576002452 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATION ADVANCED EDUCATION (CHINESE PROGRAM)
นวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง
INNOVATION ADVANCED EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650578002465 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF EDUCATIONAL PROGRAM IN INNOVATION ADVANCED EDUCATION (CHINESE PROGRAM)
นวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง
INNOVATION ADVANCED EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610591100021 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510741105735 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641018004274 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621041100041 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631136003565 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631141100031 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621371100103 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL SCIENCES AND INNOVATION FOR LEARNING MANAGEMENT
วิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631371100031 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651406003095 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING MANAGEMENT INNOVATION
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
LEARNING MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571451101141 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ARTS
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521461106827 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อุตสาหกรรมศึกษา
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431471100945 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481101625 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อุตสาหกรรมศึกษา
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501561112709 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105452 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491651109165 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
STRATEGIC LEADERSHIP SUPREMACY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651656001923 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY EDUCATION MANAGEMENT
การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY EDUCATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731104438 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661986003067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
MASTER OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN LEARNING INNOVATION
นวัตกรรมการเรียนรู้
LEARNING INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661988003071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LEARNING INNOVATION
นวัตกรรมการเรียนรู้
LEARNING INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651994004753 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991105808 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRICAL ENGINEERING - TELECOMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642615004234 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์