ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Teacher training with subject specialisation


จำนวน 1043 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25130011100062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL STATISTICS CHULALONGKORN UNIVERSITY
สถิติการศึกษา
EDUCATIONAL STATISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420011101021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการอุดมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370011100384 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
NON-FORMAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107355 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107322 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
การศึกษาคณิตศาสตร์
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
NON-FORMAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109064 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520011107311 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530011103925 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011102145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300011100375 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HIGHER EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY
อุดมศึกษา
HIGHER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590011101525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN HIGHER EDUCATION
อุดมศึกษา
HIGHER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640018003531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520021100472 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING MANAGEMENT
การจัดการเรียนรู้
LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440021100179 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470021100454 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SCIENCES
การสอนวิทยาศาสตร์
TEACHING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480021103717 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480021103739 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN HEALTH EDUCATION
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021104057 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480021103741 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คหกรรมศาสตรศึกษา
HOME ECONOMICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500021104068 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING MANAGEMENT
การจัดการเรียนรู้
LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021104508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190021100025 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021101577 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510021107906 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN VOCATIONAL EDUCATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
VOCATIONAL EDUCATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340021100191 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROMOTION AND HEALTH EDUCATION
การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
HEALTH PROMOTION AND HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190021100036 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ตรีควบโท 6ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25240021100032 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LIFELONG LEARNING PROMOTION FOR SOCIAL DEVELOPMENT
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
LIFELONG LEARNING PROMOTION FOR SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300021100286 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021103963 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103668 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410021100582 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VOCATIONAL EDUCATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
VOCATIONAL EDUCATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021104007 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103725 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LIFELONG LEARNING PROMOTION FOR SOCIAL DEVELOPMENT
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
LIFELONG LEARNING PROMOTION FOR SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450021102037 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410021100648 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620026001783 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640028002801 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031100517 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031100052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิ่งแวดล้อมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270031100025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031100117 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอนภาษาญี่ปุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031100266 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนศาสตร์
DEVELOPMENT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400031100029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนศาสตร์
DEVELOPMENT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปคึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031102593 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500031108648 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031102604 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470031103324 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560031104246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031105933 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111753 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111843 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING
จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111911 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620031100127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (4 ปี)
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410041100358 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350041100249 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380041100298 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาฝรั่งเศส
FRENCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380041100309 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380041100311 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490041103169 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380041100322 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400041100818 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษตรกรรม
AGRICULTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530041102444 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25200041100039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH EDUCATION AND SAFETY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041106076 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041101445 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450041102423 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีวศึกษา
VOCATIONAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350041100475 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510041110204 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอนชีววิทยา
TEACHING BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550051104091 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตนานาชาติ)
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460061102448 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460061102459 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470071100213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25190071100019 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071100349 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071103503 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุขศึกษาและพลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071110757 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอนสังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105314 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550071102484 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND AGRICULTURAL EDUCATION
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071104153 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอนวิทยาศาสตร์
TEACHING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071104164 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105369 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500071110364 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410071101072 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109746 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650076002827 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650076003582 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PSYSICAL EDUCATION AND SPORT
พลศึกษาและการกีฬา
PSYSICAL EDUCATION AND SPORT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520081100794 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัฒนศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106023 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106034 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106056 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาตลอดชีวิต
LIFELONG EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106067 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106078 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081106305 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081107532 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450081101966 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัฒนศึกษา
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460081101855 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108599 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108601 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108612 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470081103083 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430081101582 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630088002018 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081100145 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590081600029 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660084001387 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091100817 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขศึกษาและพลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600096000809 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091103374 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470091104081 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500091104103 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500091104114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาการแนะแนว
GUIDANCE PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091103968 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาศาสตร์การศึกษา
EDUCATIONAL LINGUISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104283 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104294 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091102372 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขศึกษาและพลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091103385 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091103396 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091103407 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091103418 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510091108027 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430091101559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091104859 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091104916 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091104927 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091104938 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540091104353 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091102169 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091102171 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091108812 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300091100328 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091104352 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขศึกษาและพลศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400091101174 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360091100505 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630091600233 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530093204175 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530098004175 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMACEUTICALS
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMACEUTICALS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610098001567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN GUIDANCE PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการแนะแนว
GUIDANCE PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600098000833 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND RESEARCH
การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670094000816 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL STUDIES - ELECTRICAL
อุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า
INDUSTRIAL STUDIES - ELECTRICAL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101104835 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทยประยุกต์
APPLIED THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105746 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106227 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอนอิสลามศึกษา
TEACHING ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105792 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครุศาสตร์อิสลาม
ISLAMIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105803 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
INFORMATION TECHNOLOGY AND EVALUATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105814 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105825 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101106238 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101106433 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480101107002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570101102873 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560101104615 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660104000963 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EDUCATIONAL DIGITAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL DIGITAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420111101009 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELONG
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELONG
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420111101011 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
NONFORMAL AND INFORMAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107659 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560111103727 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580115000088 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380141100795 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510151100644 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520151106304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510151107855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510151107899 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
TECHNICAL EDUCATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480151109706 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
TECHNICAL EDUCATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161100689 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์เกษตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105626 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
INTERIOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105637 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์การออกแบบ
DESIGN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490161105648 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์วิศวกรรม
ENGINEERING EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510161106269 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550161103136 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เกษตรศึกษา
AGRICULTURAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550161103349 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต และ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โทควบเอก) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400161101126 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาวิทยาศาสตร์
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410161100508 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580168000109 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600168001788 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600168001799 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470181103242 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590181102143 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191100014 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
การสอนภาษาญี่ปุ่น
JAPANESE LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191100073 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ
การสอนศิลปะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191100025 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191100168 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191100238 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191100249 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191100565 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191103638 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410191100423 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
INDUSTRIAL TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106608 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106619 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนเคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106621 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)
การสอนชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108127 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191104332 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
SCIENCE TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191109681 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191109105 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191103401 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560191104029 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสอน
OCCUPATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191109386 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590191100941 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี)
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590191101209 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี )
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION (4 YEARS)
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640194001859 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว
ELEMENTARY EDUCATION – PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201100193 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201100204 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201100215 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201100226 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520201101282 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201101568 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25340201100268 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201103379 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201101286 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201101297 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201105869 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201102509 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201102511 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201102522 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540201102533 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560201102906 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570201102391 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201109016 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111944 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110052 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610206000555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600201100451 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610201100313 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620206002042 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND EXRECISE SCIENCE
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
PHYSICAL EDUCATION AND EXRECISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640208002068 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630208004159 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCES
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670204000559 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650208006031 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107028 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107039 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107041 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107052 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107063 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550211103288 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107646 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211108053 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107727 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชีววิทยาศึกษา
BIOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107738 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เคมีศึกษา
CHEMISTRY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107784 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107953 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530211103422 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PSYCHOLOGY
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107997 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480211108512 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610214000701 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630218003262 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660214000605 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AGRICULTURAL EDUCATION
สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AGRICULTURAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660214000739 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AGRICULTURAL EDUCATION
สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AGRICULTURAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660214000774 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
พลศึกษาและการกีฬา
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630216004608 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670214000865 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221100112 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105184 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105195 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105217 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (SONGKHLA CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105228 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105239 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH (SONGKHLA CAMPUS)
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105241 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105252 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE - PHYSICS
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
SCIENCE - PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105263 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY (SONGKHLA CAMPUS)
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105274 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES (SONGKHLA CAMPUS)
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221107749 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410221100562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102447 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460221101647 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480221106825 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
EDUCATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560221102537 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450221102186 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
พื้นที่ศึกษา
AREA STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570221102022 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600221100866 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600221100254 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660224002799 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660234001024 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM
ครุศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500241101486 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING CHINESE LANGUAGE
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261101492 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540261100278 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560261100495 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540261101944 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500261103975 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570261101835 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610261100040 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (5 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS EDUCATION
คณิตศาสตรศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630264000721 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620261100070 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640264000496 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520531108409 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยพายัพ
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620578001742 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (CHINESE PROGRAM)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630576001842 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (CHINESE PROGRAM)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600601100020 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480681105228 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาระบบสองภาษา
BILINGUAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520741101754 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520741101765 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741102646 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนและเทคโนโลยี
TEACHING AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550741102657 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนและเทคโนโลยี
TEACHING AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651016002067 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC (INTERNATIONAL PROGRAM)
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561031104067 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611041100137 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651044000843 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641056000834 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN RESEARCH AND TECHNOLOGY IN LEARNING MANAGEMENT
วิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้
RESEARCH AND TECHNOLOGY IN LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561071101889 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561071102251 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501071110859 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491071111782 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การสอน
TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651074000093 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661074000206 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631101100027 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571131101821 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดนตรีศึกษา
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621131100045 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591141100158 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591141101137 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551191106145 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทองสุข
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631224002292 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591221100449 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641224001202 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641226002115 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE STUDIES
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641228002128 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE STUDIES
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH LANGUAGE STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671224001521 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571241102644 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621261100049 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษศึกษา
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621261100032 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND ELEMENTARY EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661264000398 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION AND SPORTS
พลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา
PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION AND SPORTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561271100431 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591271100032 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การสอนอิสลาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641274001095 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621281100053 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE
การสอนภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621281100059 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
พลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571301100345 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571301100356 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601301100031 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100765 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR EDUCATION
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
DIGITAL TECHNOLOGY FOR EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100787 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100798 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661344002581 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541371101071 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
TEACHING ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571371100545 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี)
การสอนวิทยาศาสตร์
TEACHING SCIENCE-GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571371100556 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (5ปี)
การสอนภาษาอาหรับ
TEACHING ARABIC LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591371101133 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (5 ปี)
การสอนเคมี
TEACHING CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591371101155 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661376000819 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391105376 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105015 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391105387 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105026 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105048 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391107715 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601391100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TECHNOLOGY
เทคโนโลยี
TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631391100060 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
BACHELOR OF TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ARTS
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651394000482 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401102886 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401102897 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401102908 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาศาสตร์
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551401102919 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501401107662 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541411100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100495 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100574 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100585 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100607 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541411105529 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561421100639 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421103906 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421103917 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421103941 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421104132 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561421101776 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621424000368 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661424000058 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671424000599 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671424001016 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531431100929 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431101975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชีววิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431101986 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดนตรีศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431101997 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431102019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสอนภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501431101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102637 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102648 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102694 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102705 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501431108014 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531431103833 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสอนวิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431101059 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101494 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441100924 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101595 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101617 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441101628 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441100979 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441102648 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441102803 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษานอกระบบ
NON-FORMAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441102814 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441102836 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511441108681 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การสอนวิทยาศาสตร์
SCIENCE TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441103878 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631441100048 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661444001039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661444001131 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671444000895 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTING
คอมพิวเตอร์
COMPUTING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671444000906 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571451100948 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาและการแนะแนว
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108668 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108679 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108681 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107362 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107373 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107384 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107395 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107406 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107417 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE AND INNOVATION
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
AGRICULTURE AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481451107428 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451451101744 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571451101139 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อุตสาหกรรมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108805 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511461108288 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คหกรรมศาสตรศึกษา
HOME ECONOMIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108928 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561461102592 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511461108299 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511461108301 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108319 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641464002558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471103326 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471101647 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471101669 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471101671 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471103097 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106768 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106781 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471107602 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561471102931 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471109086 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471104403 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531471103804 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471103392 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581471100694 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581471100738 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601471100193 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671474001811 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481102898 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481102933 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481101322 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นาฏยศิลป์ไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481102944 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481101333 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดนตรี
MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103181 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103192 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103203 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103214 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481101592 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103304 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103271 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103282 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481103293 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491481103136 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481102582 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พุทธศาสนศึกษา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109213 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491481108536 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671484000078 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671484006409 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BUDDHISM
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491100501 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491100512 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491102749 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105952 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431491101228 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501491105963 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491102751 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491102773 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511491106291 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491102784 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491105168 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511491110879 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621494001569 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ARTS
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621494001615 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY FOR EDUCATION
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601494000792 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671494001881 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105086 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105108 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105119 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101178 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104826 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561501101235 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พระพุทธศาสนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104861 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105176 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105187 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501110384 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501111667 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณิตศาสตร์ศึกษา
MATHEMATICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641504002687 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ARTS
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481511100203 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511100147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541511102279 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสอนภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103894 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104107 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511106087 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103872 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651514001543 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BUSINESS AND VOCATIONAL EDUCATION
ธุรกิจและอาชีวศึกษา
BUSINESS AND VOCATIONAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101791 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101802 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101813 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101824 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101835 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101846 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101857 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471521103048 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541521104633 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531521104518 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621528000296 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631524000451 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาและการแนะแนว
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531103479 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531103481 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531106394 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531100328 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531100339 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441531100662 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531100363 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531101004 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531103492 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531102938 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100125 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
OCCUPATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102822 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102833 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100136 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481541100768 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641544000926 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS AND COMPUTING SCIENCE
คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641544000781 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106397 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106408 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541551102937 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541551102948 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531551103241 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551551103131 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561551101499 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561551101501 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551107501 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561561102569 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110245 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110289 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110302 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491561110335 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581561101458 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
COUNSELING PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561103909 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581561103001 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105417 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591561102214 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521561109743 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651564003989 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521571102149 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การสอนอิสลามศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461571100679 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571102654 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461571100681 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501571102676 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481571102663 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481571102775 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481571102786 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100513 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การสอนอิสลามศึกษา
TEACHING ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100546 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511571104084 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521571106774 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ENGLISH AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451571101883 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641576000088 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671574000967 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671574006422 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ISLAMIC STUDIES
อิสลามศึกษา
ISLAMIC STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521581102174 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531581101062 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551581102662 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581105118 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511581105852 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471581101965 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471581101976 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471581101987 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561581101278 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491581105152 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641584000616 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY
วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
DIGITAL INNOVATION ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631584001166 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS AND ENGLISH
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
MATHEMATICS AND ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641584000763 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631586001978 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621581600032 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671584001532 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103163 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103196 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-การสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103229 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
TEACHING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103218 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนสังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491591103037 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนภาษาจีน
CHINESE LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103387 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - การสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103872 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103883 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การสอนภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551591105071 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671594000611 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY
การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TEACHING MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671594000633 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION DANCE EDUCATION AND ART EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา
EARLY CHILDHOOD EDUCATION DANCE EDUCATION AND ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671594000644 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาและสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN LANGUAGE TEACHING AND SOCIAL STUDIES
การสอนภาษาและสังคมศึกษา
LANGUAGE TEACHING AND SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601105888 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106831 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541601102887 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601106463 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541601103203 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601107216 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601109013 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501601110116 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601109024 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621604000831 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621604000842 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591604000207 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621604001178 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100598 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100609 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100611 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100622 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100633 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100914 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100925 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100936 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100947 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591611100735 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ART TECHNOLOGY
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ART TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611616000023 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651614000183 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651614000532 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661614001477 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661614001499 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM
ครุศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101107 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101118 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101129 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101131 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101153 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101164 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101175 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601621100724 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดนตรีศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621109341 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
THAI STUDIES FOR DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581621101319 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581621101321 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591621101129 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL ARTS
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671624001053 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH AND LIBRARY SCIENCE
ภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์
ENGLISH AND LIBRARY SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102247 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102258 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431631100392 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431631100414 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631100068 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631100079 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581631100207 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การสอนภาษาจีน
CHINESE LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661634000254 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN DANCE EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
DANCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100682 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100693 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100704 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100715 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100737 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641107184 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641108084 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581641100759 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641644001265 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631644001128 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641644001041 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641644001052 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641644001445 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COUNSELING PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
COUNSELING PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671644000065 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN DANCE EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
DANCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561651101401 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561651101412 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581651100345 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศิลปคึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661654002034 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651656001934 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AT PRIMARY EDUCATION LEVEL
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
TEACHING ENGLISH AT PRIMARY EDUCATION LEVEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661654000638 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621654003119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION (4 YEAR)
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621654003154 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621654003165 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษา นครนายก)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661100601 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สังคมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100387 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100398 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100409 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100411 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471661101053 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661106141 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661104215 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561661104721 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601661100629 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631664004686 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS (BILINGUAL PROGRAM)
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531671101174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102327 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102338 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102349 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102362 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102373 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102384 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102395 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541671101208 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สารสนเทศศาสตร์
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671100759 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671100805 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521671103546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531671101782 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531671101793 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541671101243 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศิลป์-อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ART TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551671102594 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671104566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นาฏศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591671101913 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100574 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681100783 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681100862 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100481 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681100873 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศิลปคึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681100884 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มวยไทยศึกษา
MUAY THAI STUDY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100492 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100503 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100514 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551681100277 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100697 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681102475 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา
PHYSICAL EDUCATION-INFORMATION TECHNOLOGY FOR SPORTS MEDIA REPORTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681110586 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101644 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691101511 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นาฏศิลป์
DANCING ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101688 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691101522 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทัศนศิลป์
VISUAL ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101699 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101701 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101351 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101362 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101373 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691101712 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691102517 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การสอนคณิตศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551691102528 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การสอนวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100059 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พุทธศาสนศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100022 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การสอนภาษาจีน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631696000039 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641694000776 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631691100075 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651696004831 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATION AND COMPUTER EDUCATION
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
INNOVATION AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641698005168 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701104579 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701104581 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701104592 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701104603 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105435 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105481 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105661 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101183 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501701109116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501701109127 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101194 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101205 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI DRAMATIC ARTS
นาฏศิลป์
THAI DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101216 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101227 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101238 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาษาเกาหลี
KOREAN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101249 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101251 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตสาหกรรมศิลป์
INDUSTRIAL ART TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701107652 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701107663 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701107718 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621701100030 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GUIDANCE PSYCHOLOGY AND LIBRARY
จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์
GUIDANCE PSYCHOLOGY AND LIBRARY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671704000657 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER AND DIGITAL TECHNOLOGY FOR EDUCATION
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
COMPUTER AND DIGITAL TECHNOLOGY FOR EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671704000872 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN FOREIGN LANGUAGES
ภาษาต่างประเทศ
FOREIGN LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541711104184 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711108564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711108575 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711110478 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711110916 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109611 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711111413 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714000758 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714000859 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714000995 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICS
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714001006 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHEMISTRY
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661714001063 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671714000671 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษ์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH AND LIBRARY STUDIES
ภาษาอังกฤษและบรรณารักษ์ศึกษา
ENGLISH AND LIBRARY STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621711100608 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521721102394 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นาฏศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631721100030 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เคมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109286 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109297 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109308 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109319 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109321 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109343 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109354 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531721104015 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531721104026 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621721100045 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ดนตรีศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631721100035 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (หลักสูตร4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN PRODUCT AND GRAPHIC DESIGN
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631726002143 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS
การสอนคณิตศาสตร์
TEACHING MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631726003289 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661724002245 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551731102635 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731104326 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731106915 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731106926 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731106937 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731106948 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501731106959 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561731102491 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
คอมพิวเตอร์
COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103241 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION & MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102755 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102766 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER FOR EDUCATION
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
COMPUTER FOR EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102777 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER EDUCATION
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102788 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จิตวิทยา
PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102799 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN WESTERN MUSIC EDUCATION
ดนตรีตะวันตกศึกษา
WESTERN MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102801 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551741100601 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาฏยศิลป์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102812 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102834 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102845 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103252 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741103888 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461741102366 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิลปกรรม
ASIAN STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741110012 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิลปคึกษา
ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741111922 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481741110749 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
COMPUTER TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601741100430 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601744000169 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
เคมี
CHEMISTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631746001133 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631748002114 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631746003719 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
TEACHING ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651746002496 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621744003839 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI MUSIC EDUCATION
ดนตรีไทยศึกษา
THAI MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531751101217 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531751101228 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531751101239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เคมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531751101241 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103847 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103869 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751102822 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103871 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103882 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551751101254 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103904 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531761101253 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ศิลปศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761104783 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461761101187 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461761101198 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531761102939 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นาฏศิลป์
DRAMATIC ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105885 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531761102941 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105896 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481761106613 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501761107515 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761107415 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491761107391 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481761107568 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521761108845 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641768001926 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
การสอนภาษาอังกฤษ
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651768000432 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771100157 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พลศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101182 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาตร์ทั่วไป
GENERAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551771100593 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101204 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101215 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771103601 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกการประถมศึกษา
BASIC EDUCATION (ELEMENTARY EDUCATION)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481771103969 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471771101832 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471771102629 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471771102631 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25421771100947 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441771100905 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441771100927 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501771110835 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621771100066 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN COMPUTERS
คอมพิวเตอร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641774001214 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN WESTERN MUSIC EDUCATION
ดนตรีสากล
WESTERN MUSIC
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621771100070 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
เคมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651776003129 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตรปกติ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN DANCE EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
DANCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651776003142 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN DANCE EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
DANCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521791102471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521791102482 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501791100544 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431791100208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551791103778 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศิลปศึกษา
ARTS EDUCATION : VISUAL ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491791108463 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521791107138 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631791100026 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CHINESE
ภาษาจีน
CHINESE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671794000951 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION IN EDUCATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
TECHNOLOGY AND INNOVATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641834000581 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851104016 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851110801 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสอนพระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461851102201 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571851103665 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854000185 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) วิทยาเขตนครราชสีมา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611854000174 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621858000675 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001198 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศึกษา
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854001209 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BUDDHISM
จิตวิทยาและการแนะแนว
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856001628 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631856001675 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631856001822 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (NAN BUDDHIST COLLEGE)
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611856001357 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856000906 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611856001346 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601856000895 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631858003319 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001135 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM STUDIES (KHON KAEN BUDDHIST COLLEGE)
พระพุทธศาสนา
BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001146 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES (PHAYAO BUDDHIST COLLEGE)
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856002708 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611856001965 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661854000449 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH (INTERNATIONAL PROGRAM)
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856003125 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856003962 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854003235 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854003437 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์เลย)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854003459 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์พะเยา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854003461 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621854003472 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100271 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671854000057 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651858005966 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856003722 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661858003188 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661858003267 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641856005895 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671854001497 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856006561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)
MASTER OF BUDDHISM PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES
พระพุทธศาสนา
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105467 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105489 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปรัชญา
PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105513 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105546 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การสอนพระพุทธศาสนา
TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451861101648 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451861101659 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451861101672 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861110441 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481861109191 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521861109533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621861101291 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) วิทยาเขตอีสาน
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI (4 YEAR)
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000637 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING BUDDHISM
การสอนพระพุทธศาสนา
TEACHING BUDDHISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000762 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING
การสอนพระพุทธศาสนา
TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000918 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) ( วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000929 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) (วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000661 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000784 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000795 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000806 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000817 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000751 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000749 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000659 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) (วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000615 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี) (วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000975 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000986 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SOCIAL STUDIES
การสอนสังคมศึกษา
TEACHING SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864001076 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864001166 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH (4 YEAR)
การสอนภาษาอังกฤษ
TEACHING ENGLISH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002348 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES FOR DEVELOPMENT (LANNA CAMPUS)
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631866002352 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตล้านนา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY (LANNA CAMPUS)
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631868002365 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตล้านนา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY (LANNA CAMPUS)
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002372 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES FOR DEVELOPMENT (SRITHAMMASOKKARAJ CAMPUS)
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864002563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES FOR DEVELOPMENT (SRI LANCHANG CAMPUS)
พุทธศาสตร์
BUDDHIST STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864003327 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES (YASOTHON THEOLOGICAL COLLEGE)
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
PHILOSOPHY, RELIGIONS AND CULTURES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621861101288 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) (วิทยาเขตล้านนา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI (4 YEAR)
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621861101300 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI (4 YEAR)
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631868002624 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (วิทยาเขตร้อยเอ็ด)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHISM AND PHILOSOPHY (ROI-ET CAMPUS)
พุทธศาสนาและปรัชญา
BUDDHISM AND PHILOSOPHY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641866005604 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641868005887 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (วิทยาเขตอีสาน)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING THAI LANGUAGE
การสอนภาษาไทย
TEACHING THAI LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911104077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106204 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106417 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501911106577 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561911103233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคนิคศึกษา
TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911108678 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631914004223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671914001617 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI CLASSICAL MUSIC
ดนตรีไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671914001639 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ARTS EDUCATION
นาฏศิลป์ศึกษา
ARTS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501921100368 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING (5 YEARS)
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGENEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521921105129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN HOME ECONOMICS EDUCATION
คหกรรมศาสตรศึกษา
HOME ECONOMICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661944001158 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN HOME ECONOMICS EDUCATION
คหกรรมศาสตรศึกษา
HOME ECONOMICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641954000843 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ART EDUCATION
ศิลปคึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641954000854 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES INTERNATIONAL PROGRAM
การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961103678 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961103689 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591981100231 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621994003308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN CIVIL TECHNICAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
CIVIL TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531991103025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN WELDING TECHNICAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม
WELDING TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621994003275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MECHANICAL TECHNICAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
MECHANICAL TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994004953 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991105797 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991105786 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNICAL EDUCATION
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531991102979 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511991101987 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201100604 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25382201100478 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) (วิทยาเขตยะลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN HEALTH EDUCATION
สุขศึกษา
HEALTH EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201108164 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับคนพิการ (5 ปี)
พลศึกษาสำหรับคนพิการ
PHYSICAL EDUCATION FOR THE DISABLED
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532201104547 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572201103708 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532201105177 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002706 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตกระบี่)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (KRABI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002774 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตชัยภูมิ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (CHAIYAPHUM CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002796 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตมหาสารคาม)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (MAHASARAKHAM CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002818 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (วิทยาเขตสุโขทัย)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (SUKHOTHAI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002829 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตอ่างทอง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (ANGTHONG CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002842 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตศรีสะเกษ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (SISAKET CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002864 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (SUPHANBURI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002875 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตอุดรธานี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (UDONTHANI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002886 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตชุมพร)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (CHUMPHON CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002897 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตเชียงใหม่)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (CHIANGMAI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002908 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตตรัง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (TRANG CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002919 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตเพชรบูรณ์)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (PHETCHABUN CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002921 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตยะลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (YALA CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002932 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตลำปาง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (LAMPANG CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632206002978 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (SUPHANBURI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632206003248 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตกระบี่)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (KRABI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632206003259 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตเชียงใหม่)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (CHIANGMAI CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632208002723 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตชลบุรี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (CHONBURI CAMPUS)
พลศึกษา
SPORTS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632208002734 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตเชียงใหม่)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (CHIANGMAI CAMPUS)
พลศึกษา
SPORTS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002965 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (วิทยาเขตกรุงเทพ)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION (BANGKOK CAMPUS)
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003235 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (วิทยาเขตเชียงใหม่)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION (CHIANG MAI CAMPUS)
พลศึกษาและสุขศึกษา
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632206002719 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (วิทยาเขตอุดรธานี)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (UDONTHANI CAMPUS)
พลศึกษา
SPORTS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25512291108663 สถาบันอาศรมศิลป์
arsom silp institue of arts
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์
การศึกษาแบบองค์รวม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572501100484 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การสอนภาษาจีน
TEACHING CHINESE LANGUAGE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632881100070 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662884000692 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662884002198 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MUSIC EDUCATION
ดนตรีศึกษา
MUSIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662884002255 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์