ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Teacher training without subject specialisation


จำนวน 81 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25510011108985 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480021103728 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BUSINESS AND COMPUTER EDUCATION
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
BUSINESS AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021102319 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031110727 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480031110738 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650034001379 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND ELEMENTARY EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041100985 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400041100807 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520041106087 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธุรกิจศึกษา
BUSINESS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470041104484 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520061107384 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หูหนวกศึกษา
DEAF STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640061100049 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (4 ปี)
การศึกษาของคนหูหนวก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106045 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490091104092 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100106 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษและการดูแล (นอกเวลาราชการ)
การศึกษาพิเศษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600096000822 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN GUIDANCE PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการแนะแนว
GUIDANCE PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600098000811 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101105781 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610206000544 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SOCIAL STUDIES
สังคมศาสตร์
SOCIAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470211104415 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360231100499 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศิลปศึกษา
ART EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630266001004 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING MANAGEMENT INNOVATION FOR ELEMENTARY EDUCATION
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
LEARNING MANAGEMENT INNOVATION FOR ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640545002546 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631041100048 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร4ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571051100966 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541101100406 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา วิทยาลัยสันตพล
ธุรกิจศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131101458 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631138000261 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631136000279 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601301100035 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ( 5 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631344000034 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551411100086 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431101964 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การศึกษาพิเศษ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441101497 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441108612 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631454001634 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511461108277 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ธุรกิจศึกษา
BUSINESS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541471101803 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511481101261 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481102911 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671484000034 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591481100884 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN COMMUNICATIVE THAI FOR FOREIGNERS
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
COMMUNICATIVE THAI FOR FOREIGNERS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105075 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การประถมศึกษา
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511103905 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511511107351 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511511110679 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521109272 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621528000331 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621526000327 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611551100034 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี)
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581561101447 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551561106192 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100535 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501601103952 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671604000882 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551621100506 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102236 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641107173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641108073 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531641104916 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471651100499 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101858 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551651104458 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671104555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431681100509 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651684000923 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571701101172 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711108263 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาพิเศษแลคอมพิวเตอร์
SPECIAL EDUCATION AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511711108047 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641734000444 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION – PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
การประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว
ELEMENTARY EDUCATION – PSYCHOLOGY AND GUIDANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571741103022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501751103082 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751106659 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551751105282 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การสอนวิทยาศาสตร์
TEACHING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631751100031 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร4 ปี)
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541791103474 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จิตวิทยาการปรึกษา
COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671794000049 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION,BILINGUAL
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105491 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การประถมศึกษา
PRE-SCHOOL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642505000755 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662884000703 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์