ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Training for pre-school teachers


จำนวน 108 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520011107366 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021100374 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
ปฐมวัยศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630028003597 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ปฐมวัยศึกษา
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410041100347 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION-SPECIAL EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
EARLY CHILDHOOD EDUCATION-SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106012 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570091101162 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590111102191 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191106597 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610196000778 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500211107017 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630216001469 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105206 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (SONGKHLA CAMPUS)
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261104642 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620561100029 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4ปี)
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620574001949 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (CHINESE PROGRAM)
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500831105554 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560831103795 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661014002876 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN PRE EDUCATION (BILINGUAL PROGRAM)
การศึกษาปฐมวัย
PRE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591041100168 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561071101856 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561101103176 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยสันตพล
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131100929 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591221100438 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561271100295 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541281103624 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581341100183 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631371100022 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร4ปี)
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501391108471 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501401107651 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401411100506 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511421107081 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511431102683 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441100902 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631441100040 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501451108657 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108321 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471471101658 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481481102909 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541491102762 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501107009 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501111104 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481511104141 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521101778 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631521100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประถมศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501531103987 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521541102776 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541551102926 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561103447 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521571103938 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631571100029 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก-การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581105129 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601581100128 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN ELEMENTARY EDUCATION
การประถมศึกษา
ELEMENTARY EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103231 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106932 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611100958 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471621100283 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102721 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471641100726 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651103801 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671654000112 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671654000123 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671654000134 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100376 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671102259 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461681100525 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691101533 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105659 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711110311 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721109332 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102733 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103858 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491761107389 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101193 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481791107472 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105478 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451861101661 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621864000648 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611881100038 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5 ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511911101742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492031103723 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชน
การศึกษาปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033500877 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033500483 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033500472 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนน่าน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562033500048 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนสงขลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501203 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501406 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501395 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนยโสธร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501225 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501214 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501179 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนตาก)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501181 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501192 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501992 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501642 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501653 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501664 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนตราด)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501528 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612033501901 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652033505235 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503054 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการปฐมวัยศึกษา (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
ASSOCIATE OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SCIENCE
วิทยาการปฐมวัยศึกษา
EARLY CHILDHOOD EDUCATION SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503065 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503695 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552291103706 สถาบันอาศรมศิลป์
arsom silp institue of arts
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์
ครู
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25672604001658 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
phanomwan college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572611102354 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572661105239 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก-การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622661100066 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652664005861 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
การศึกษาปฐมวัย
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์