ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Education science


จำนวน 351 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25510011109593 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
HEALTH RESEARCH AND MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450011102339 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011109007 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
SUPERVISION AND CURRICULUM DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510011108963 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480011107709 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450021100485 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320021100367 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RESEARCH AND EVALUATION METHODOLOGY
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490021103498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RESEARCH AND EVALUATION METHODOLOGY
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
RESEARCH AND EVALUATION METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550021103974 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25320031100054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540031104233 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031109885 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111707 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490031111977 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600036000375 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND QUALITY DEVELOPMENT
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND QUALITY DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25330041100034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิจัยและสถิติการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND STATISTICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560041103999 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041102255 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460041102266 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650046000269 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650048000251 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580051101765 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650058000871 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LEARNING SCIENCES
วิทยาการเรียนรู้
LEARNING SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25140071100036 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071105325 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520071105225 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550071102495 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารอาชีวศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109195 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071109217 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560071104522 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640076000341 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600078000304 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560081101891 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิจัยการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25280081100202 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและการนิเทศ
CURRICULUM AND SUPERVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560081102745 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510081108623 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091100278 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091100289 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530091104363 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
CURRICULUM RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650096004383 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN DEVELOPMENT EDUCATION
พัฒนศึกษาศาสตร์
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600091100221 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091109751 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาชีพครู
TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530093204160 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MEASUREMENT, EVALUATION, AND RESEARCH
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT, EVALUATION, AND RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101100965 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520101106422 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420101101188 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATION RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101110728 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640104000689 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480111105855 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540111104377 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440111100888 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107661 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601384 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN LIFELONG LEARNING
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
LIFELONG LEARNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601397 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601404 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601418 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601420 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630111601437 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450141102683 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นวัตกรรมการสื่อสาร
MASS COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480141109919 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490151111093 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
TECHNICAL PEDAGOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560161101877 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION
การศึกษาวิทยาศาสตร์
AGRICULTURAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630166004107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION FOR HUMANKIND ADVANCEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
EDUCATIONAL ADMINISTRATION INNOVATION FOR HUMANKIND ADVANCEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520191101189 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา
การบริหารอาชีวศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480191108622 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410191100726 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630198003517 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BRAIN, MIND AND LEARNING
สมอง จิตใจและการเรียนรู้
BRAIN, MIND AND LEARNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201100075 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111922 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201111933 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110074 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110085 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600201600455 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630206001582 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATION OF LEARNING MEASUREMENT
นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้
INNOVATION OF LEARNING MEASUREMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630208002686 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION OF LEARNING MEASUREMENT
นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้
INNOVATION OF LEARNING MEASUREMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107545 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MEASUREMENT AND QUALITY ASSURANCE
การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา
EDUCATIONAL MEASUREMENT AND QUALITY ASSURANCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107578 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107916 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540211103333 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570211101367 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
TEACHING OF SCIENCE AND MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570211103573 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570211103595 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490221105307 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION (SONGKHLA CAMPUS)
การวัดและประเมินทางการศึกษา
MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102436 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460221101658 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
RESEARCH AND EVALUATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500221110798 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670224000495 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670224000506 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261107397 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนครพนม
นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620265000372 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630268002672 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640266003547 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660268003046 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104618 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580271103479 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580271103480 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640276001592 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL INNOVATORS
นวัตกรทางการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATORS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640276001581 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN STEM EDUCATION
สะเต็มศึกษา
STEM EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640276004606 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN FUNCTIONAL BRAIN INTEGRATED LEARNING (MULTIDISCIPLINARY)
การเรียนรู้บูรณาการสมอง
FUNCTIONAL BRAIN INTEGRATED LEARNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640538002526 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640536001769 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650538005385 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650536005394 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610541100028 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATIONS IN LEARNING AND TEACHING
นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
INNOVATIONS IN LEARNING AND TEACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660546003427 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT INNOVATION
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650566005768 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการศึกษา
EDUCATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500601110633 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450601102234 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650608001805 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480681105239 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520681105594 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษา
EDUCATIONAL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510741105746 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION (INTERNATIONAL PROGRAM)
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480831108869 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500901111299 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451001102418 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571001104076 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641016004125 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591021100040 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591021100043 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661026003781 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตบุรีรัมย์)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571031102922 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541031104831 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541031104842 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661035003599 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581041100977 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571041103643 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631041100339 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511051109723 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491071111747 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501081110287 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเอเชียน
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491101110536 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641116002462 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM))
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641118002475 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641116000199 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651118002768 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481121109244 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521131106281 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621138002734 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511141109802 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511141110836 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651166000409 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651168000413 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661168002991 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541181104793 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยตาปี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511181110043 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521191109033 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยทองสุข
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641196001245 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (ENGLISH PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511201110686 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531221100803 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511221110993 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571231103014 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631236002508 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL INNOVATION
นวัตกรรมการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631246004445 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631248004515 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641248004448 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581261103064 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651266004067 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM DEVELOPMENT AND LEARNING SCIENCE
การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้
CURRICULUM DEVELOPMENT AND LEARNING SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551271103951 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611276000745 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611271100112 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641276004315 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATIVE CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
INNOVATIVE CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501281109018 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621281100055 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS
คณิตศาสตร์
MATHEMATICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631286005698 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION INNOVATIONS
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION INNOVATIONS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501291110909 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103318 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511301103331 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631301100041 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661304002215 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY
จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541341104701 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ศึกษาศาสตร์
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611341100265 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641345002771 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501371101493 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651378003667 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL SCIENCES AND INNOVATION FOR LEARNING MANAGEMENT
วิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
EDUCATIONAL SCIENCES AND INNOVATION FOR LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471391100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571391105251 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471391104427 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิจัยและประเมินการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671394006433 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
ศึกษาศาสตร์
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651398006459 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491411111767 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631414000908 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501421111106 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571421102791 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541421105205 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651428002921 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431101871 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
EDUCATION SUPERVISION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107195 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431107206 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561431103004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581431101127 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471441102825 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การวัดผลและการวิจัย
MEASUREMENT AND RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441109859 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501441109861 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431441101493 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641446001671 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641448002314 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (MAEHONGSON COLLEGE)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621456000195 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631456000815 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631451100056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431461102092 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551471104381 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561471102942 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571481102617 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561481102651 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481109202 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551481104044 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511491110868 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491491111643 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501501105097 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิจัยและประเมินการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501111115 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511501110138 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641508001286 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501511110994 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651518003483 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651514001003 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์ศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671514006381 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481521106188 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541521104622 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25401521101195 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471521103555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571521102667 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิจัยการศึกษา
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMACEUTICALS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451521102383 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิจัย วัดผลและสถิติศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531521104496 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การวิจัยการศึกษา
RESEARCH AND EVALUATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631521100095 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี)
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651528005734 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491531104504 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451531101506 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571531102949 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621536000508 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE INNOVATION
นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621538000512 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE INNOVATION
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100204 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551541100215 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431551101754 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651556001292 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621554003399 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521561109721 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471561104516 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิจัยและประเมินการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481561110806 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105428 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
RESEARCH OF CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521561109732 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631566003528 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN INNOVATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา
INNOVATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571571104226 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิธีวิทยาการวิจัย
RESEARCH METHODOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661578002693 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS AND COMPUTER
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS AND COMPUTER
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571581105397 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการเรียนการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571581105408 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511581100459 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591110543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521591108554 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441601100952 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601110429 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591608000156 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481611108236 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501611110207 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641616000623 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN RESEARCH METHODOLOGY AND EVALUATION
วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
RESEARCH METHODOLOGY AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481621109216 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621100755 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501631100759 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102899 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551631100237 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571641101737 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641111166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591646000248 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571651101727 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
EDUCATION RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491651109154 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571651102368 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL LEADERSHIP
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651655004982 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101584 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661108964 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษา
EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481661110504 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661111776 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641668002307 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651666004793 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491671104228 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481671104791 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATION RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471671102573 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM THAI LANGUAGE PROGRAM
วิชาชีพครู
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661676003772 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING INNOVATION
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681110597 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471681103632 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521681109307 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631688000622 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATION ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATION ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691101349 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ (4 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE AND PHYSICS
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691104523 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571691104152 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691112478 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691111803 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100623 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE AND CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100612 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN GENERAL SCIENCE AND BIOLOGY
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621691100086 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION
การศึกษาพิเศษ
SPECIAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511701110074 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551701105635 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิจัยและประเมินการศึกษา
RESEARCH AND EVALUATION IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491701111736 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501711100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531711104835 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109587 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431711101774 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481711109598 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581711102996 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501721110391 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491721110546 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641726001615 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531731104523 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491731110492 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481731109332 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102744 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION RESEARCH
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741109731 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491741111189 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621748000739 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601744000327 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN BIOLOGY
ชีววิทยา
BIOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621748002822 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751102443 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิจัยหลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751103893 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
INNOVATION AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751108146 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511751109642 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751110876 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521761108788 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591761101349 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581761103148 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641766000179 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511771109205 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441771100916 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601771100756 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฟิสิกส์
PHYSICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621771100057 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชีววิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641776002601 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตรศึกษา
SCIENCE EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481791110486 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521791109491 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641798003279 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811106973 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511831111103 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571851103698 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641855005613 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651866006156 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN BUDDHIST INTELLECTUAL SCIENCE RESEARCH IN EDUCATION
การวิจัยและพุทธปัญญาวิทยาทางการศึกษา
BUDDHIST INTELLECTUAL SCIENCE RESEARCH IN EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581881101555 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรและการสอน
CURRICULUM AND INSTRUCTION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611881100032 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611885000415 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501911110493 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491911109726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651926000584 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN TECHNICAL PEDAGOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
TECHNICAL PEDAGOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491941102801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรครุศาสต์รอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
EDUCATIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491941109742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591981100242 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612191100025 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bunditpatanasilpa institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502261110571 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHER PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHER PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652268001585 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25512291108325 สถาบันอาศรมศิลป์
arsom silp institue of arts
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622611100023 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662686003414 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตนิมิตใหม่
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การบริหารการศึกษา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632884000158 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632886001253 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662885002234 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์