ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Education not further defined


จำนวน 6 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490071110396 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
DEVELOPMENT EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500101112358 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
NON-FORMAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102126 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470191103118 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471431102971 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431641101798 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิชาชีพครู
TEACHING PROFESSION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์