ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Literacy and numeracy


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25651526001254 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN THAI
ภาษาไทย
THAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์