ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25671524006393 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION
การศึกษา
EDUCATION
25671574000989 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INFORMATION MANAGEMENT FOR PUBLIC AND PRIVATE SECTORS
การจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
INFORMATION MANAGEMENT FOR PUBLIC AND PRIVATE SECTORS