Infographic

บุคลากร ปีการศึกษา 2565

10 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีอาจารย์มากที่สุด
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2565
อัตรากำลังคนด้านอุดมศึกษา
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2565

บุคลากร ปีการศึกษา 2564

อัตรากำลังคนด้านอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจำแนกตามภูมิภาค
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564
10 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีอาจารย์มากที่สุด
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564
10 อันดับสาขาวิชาที่มีอาจารย์เชี่ยวชาญมากที่สุด จำแนกตามภูมิภาค
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564
10 อันดับสาขาวิชาที่จะมีอาจารย์เกษียณอายุ มากที่สุด
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564
จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุจำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ พ.ศ. 2564

บุคลากร ปีการศึกษา 2563

อัตรากำลังคนด้านอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจำแนกตามภูมิภาค
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
10 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีอาจารย์มากที่สุด
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
10 อันดับสาขาวิชาที่มีอาจารย์เชี่ยวชาญมากที่สุด จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
10 อันดับสาขาวิชาที่มีอาจารย์เชี่ยวชาญมากที่สุด จำแนกตามภูมิภาค
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
10 อันดับสาขาวิชาที่จะมีอาจารย์เกษียณอายุ มากที่สุด
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุในอีก 5 ปี
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุจำแนกตามตำแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
สาขาวิชาที่มีสัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษา ดีที่สุด จำแนกตาม ISCED BROAD FILED
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563
20 อันดับสาขาวิชาที่มีสัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษา ดีที่สุด จำแนกตาม ISCED DETAIL FILED
ข้อมูล ณ พ.ศ.2563